Algemene voorwaarden

Mini-zshop.nl is een webwinkel en eigendom van Mini-zshop.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mini-zshop.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mini-zshop.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mini-zshop.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van Mini-zshop.nl zijn vrijblijvend en Mini-zshop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.4. 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mini-zshop.nl. De orderbevestiging wordt verzonden naar uw opgegeven e-mail adres. Mini-zshop.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mini-zshop.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 
2.3 Door gebruik te maken van elektronische communicatievormen ontstaat een geldige overeenkomst. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. Het elektronische bestand geldt, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. 
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Mini-zshop.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 
2.5 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Verzendkosten worden direct vermeld in het bestelformulier. Middels een keuze optie kan worden aangegeven hoe de bestelling verzonden dient te worden. Het totaalbedrag wordt in de orderbevestiging (2.3 en 2.4) van deze voorwaarden medegedeeld. (Manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Mini-zshop.nl worden gecorrigeerd. 
3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Betaling geschiedt altijd vooraf. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Mini-zshop.nl. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd. 
3.3 Indien u met enige betaling (niet-tijdig of onvoldoende) in gebreke bent, is Mini-zshop.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Mini-zshop.nl.
3.5 In geval van wanbetaling van de consument heeft Mini-zshop.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 
3.6 Van de overige betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waarop een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie van de potentiële Koper, als ook autorisatie, is voldaan.

Artikel 4. Levering 
4.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Mini-zshop.nl streeft ernaar om bestellingen die voor 12.00 uur zijn geplaatst en betaald (indien voorradig), binnen 5 werkdagen bij u te laten bezorgen. De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 
4.2 Levering door Mini-zshop.nl vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Mini-zshop.nl anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u z.s.m. na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Mini-zshop.nl. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. 
4.3 Indien de leveringstermijn meer dan 30 dagen bedraagt, is het mogelijk in dit geval de bestelling kosteloos te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. In dit geval wordt het eventuele overgemaakte bedrag incl. verzendkosten aan u overgemaakt. 
4.4 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen. 
4.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij het Mini-zshop.nl, tenzij anders is overeengekomen. 
4.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Mini-zshop.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en herroepingrecht 
6.1 Indien er sprake is van beschadiging aan de doos, dient dit direct op de vrachtbrief of pakbon van de vervoerder kenbaar te worden gemaakt. Tevens moet dit direct kenbaar worden gemaakt aan Mini-zshop.nl.
6.2 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Mini-zshop.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 
6.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mini-zshop.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 
6.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Mini-zshop.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en in originele verpakking zit, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 
6.5 Bij retourzending dient u het verzendbewijs van de vervoerder te noteren en de bijbehorende postcode door te geven, opdat de zending gevolgd kan worden. Zodra het pakket in goede orde is gearriveerd, zorgt Mini-zshop.nl  ervoor dat de terugstorting van het betaalde orderbedrag binnen 30 dagen wordt overgemaakt.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid 
7.1 Voor door Mini-zshop.nl geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Indien aanspraak kan worden gemaakt op garantie, dient men de defecte artikelen aan Mini-zshop.nl of aan de leverancier (in onderling overleg) te retourneren. De artikel(en) kunnen zonder portokosten (franco) worden geretourneerd. Het verzendbewijs van de vervoerder met bijbehorende postcode moet u ook doorgeven, opdat de zending gevolgd kan worden. Mini-zshop.nl zal zorgdragen dat het betreffende artikel gerepareerd danwel vervangen wordt en zal geen vrachtkosten in rekening brengen. 
7.2 Mini-zshop.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Mini-zshop.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 
7.3 Indien Mini-zshop.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 
7.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: * indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Mini-zshop.nl of de fabrikant zijn verricht; * indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; * indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; * indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. 
7.5 De Koper is gehouden Mini-zshop.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Mini-zshop.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

rtikel 8. Bestellingen/communicatie 
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mini-zshop.nl, dan wel tussen Mini-zshop.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mini-zshop.nl, is Mini-zshop.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mini-zshop.nl

Artikel 9. Overmacht 
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mini-zshop.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dat door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mini-zshop.nl

gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mini-zshop.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hierbij kunt u denken aan: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10. Intellectuele eigendom 
10.1 U erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Mini-zshop.nl , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 
10.3 Het is u verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mini-zshop.nl , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 11. Persoonsgegevens 
11.1 Mini-zshop.nl zal uw gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. In een andere bijlage treft u een uitgebreid Privacy Regelement aan. 
11.2 Mini-zshop.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 12. Diversen 
12.1 Indien u aan Mini-zshop.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Mini-zshop.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Mini-zshop.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 
12.2 Wanneer door Mini-zshop.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mini-zshop.nl deze Voorwaarden soepel toepast. 
12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mini-zshop.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mini-zshop.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
12.4 Mini-zshop.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Contactgegevens:

Mini-zshop.nl
Julianaweg 69
8471SG Wolvega
KvK-nummer: 78633516
BTW-nummer: NL003358858B13